Algemene Voorwaarden Markedly B.V. 2022

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door een derde (hierna “Opdrachtgever”) aan Markedly B.V. (hierna “Markedly”) zijn verstrekt, en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, met inbegrip van vervolgopdrachten, kostenschattingen en offertes.
1.2 Wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Markedly aanvaard zijn. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.
1.3 Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet (meer) geldig is, blijven de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling welke de door partijen beoogde gevolgen zo dicht mogelijk benadert.
1.4 Niet alleen Markedly, maar ook alle (rechts)personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Markedly zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
1.5 Eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomst van opdracht
2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Markedly te zijn gegeven, ook indien het de intentie is dat een opdracht door een specifieke medewerker van Markedly wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders of werknemers van Markedly is uitgesloten.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Markedly de opdracht van Opdrachtgever tot het verrichten van enige diensten bevestigt of feitelijk uitvoert. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Markedly beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs daarvan.
2.3 Markedly heeft te allen tijde het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
2.4 Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Uitvoering van overeenkomst
3.1 Markedly voert de overeenkomst zorgvuldig en naar beste vermogen uit. De werkzaamheden kunnen nadrukkelijk niet als een resultaatverbintenis worden aangemerkt.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag Markedly zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever derden inschakelen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Als de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, zal hiervan aan Opdrachtgever mededeling worden gedaan. Bij de selectie van deze partijen zal Markedly de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Markedly is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten en/of tekortkomingen van derden.
3.3 Markedly kan als onderdeel van de dienstverlening een (cliënten)portal ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. In aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden geldt hierbij dat Opdrachtgever te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor elk gebruik van die portal, daarin opgeslagen gegevens en het gebruik van de aan hem verstrekte of door hem gegenereerde authenticatiemiddelen (zoals gebruikersnaam en wachtwoorden). Markedly mag er van uitgaan dat een gebruiker die zich middels de authenticatiemiddelen identificeert als Opdrachtgever, ook daadwerkelijk die Opdrachtgever is of hem rechtsgeldig vertegenwoordigt. De Opdrachtgever is jegens Markedly gebonden aan (rechts)handelingen die zijn verstuurd of verricht met gebruikmaking van de portal en/of de authenticatiemiddelen. Zodra de Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of (kunnen) worden misbruikt, zal de Opdrachtgever Markedly daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Daarnaast dient de Opdrachtgever direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen om (eventueel) misbruik daarvan te voorkomen.
3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan Markedly verschafte informatie.
3.5 Markedly zal Opdrachtgever steeds tijdig informeren over instandhouding van rechten, waaronder de vernieuwing van registraties, termijnen e.d. Markedly zal niet op eigen initiatief werkzaamheden verrichten betreffende (voor)onderzoek, indieningen, de instandhouding van rechten en andere werkzaamheden, maar daartoe pas overgaan nadat zij daartoe van Opdrachtgever een schriftelijke opdracht heeft ontvangen.
3.6 Opdrachtgever is ermee bekend dat het niet laten aanvangen, opschorten en/of staken van de werkzaamheden door Markedly kan leiden tot het niet of niet tijdig aanvragen dan wel het vervallen van intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare rechten. Markedly is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
3.7 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht blijkt dat bij de voortzetting van die uitvoering een wezenlijk belangenconflict kan ontstaan met een opdracht van een andere Opdrachtgever, is Markedly gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen. Indien de uitvoering van de opdracht niet kan worden beëindigd zonder dat Opdrachtgever daardoor schade lijdt, voert Markedly de opdracht uit voor zover dat nodig is om die schade te voorkomen. Daarna zullen de werkzaamheden worden beëindigd.

Artikel 4: Honorering
4.1 De door Opdrachtgever aan Markedly verschuldigde vergoedingen zijn in euro’s en exclusief BTW, verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De geldende tarieven kunnen tussentijds door Markedly worden herzien.
4.2 Eventuele kosteninschattingen worden zo goed mogelijk gedaan maar zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij nadrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.
4.3 (Ambtelijke) taksen, honoraria en andere kosten van derden die gemaakt dienen te worden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.4 Tenzij anders overeengekomen omvat de honorering niet de variabele kosten (zoals koerswijzigingen, vertalingen, legalisaties e.d.) evenals de kosten die voortvloeien uit procedures, onder andere in verband met ambtshalve bezwaren en bezwaren van derden. Deze kosten worden separaat doorbelast aan Opdrachtgever.
4.5 Markedly is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en de uitgevoerde fasen afzonderlijk te factureren.

Artikel 5: Betaling
5.1 Opdrachtgever zal facturen van Markedly binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Niet tijdige betaling leidt direct tot verzuim van Opdrachtgever.
5.2 Markedly behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te verrichten op voorschotbasis. De werkzaamheden worden uitgevoerd na gehele voldoening van de betreffende voorschotnota. Het desbetreffende voorschot zal – tenzij anders wordt overeengekomen – worden verrekend met de laatste nota van de opdracht.
5.3 Markedly kan de uitvoering van alle werkzaamheden opschorten indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake van een of meer betalingen of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
5.4 Eventuele klachten over een factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur bij Markedly kenbaar te worden gemaakt. Als Markedly binnen deze termijn geen klachten heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
5.5 Eventuele kortingsafspraken tussen Markedly en Opdrachtgever vervallen bij niet-tijdige betaling. In zulke gevallen zijn de standaardtarieven van Markedly van toepassing.
5.6 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij tijdige betaling, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, verschuldigd.
5.7 In het geval Markedly moet overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, zijn de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Markedly gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Markedly onder die verzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Markedly aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Markedly gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Markedly onder die AVB draagt.
6.2 Markedly is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.
6.3 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Markedly vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop Opdrachtgever op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop Opdrachtgever daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

Artikel 7: Overmacht
7.1 In een situatie van overmacht kan Markedly de werkzaamheden opschorten. In geval van een blijvende overmacht is Markedly gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval is Markedly niet gehouden tot betalen van enige schadevergoeding of boete.
7.2 Voor Opdrachtgever blijft de verplichting bestaan om Markedly te betalen voor alle werkzaamheden die verricht zijn voordat de bovengenoemde situatie van overmacht is ontstaan.

Artikel 8: Duur en opzegging
8.1 De overeenkomst tussen Markedly en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
8.2 Markedly heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten dan wel met onmiddellijke ingang op te zeggen indien een van de volgende situaties zich bij Opdrachtgever voor doet: (a) faillissement, surséance van betaling, schuldsanering; (b) geheel of gedeeltelijke staking van de activiteiten; (c) niet, niet tijdige of onvolledige nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Markedly , dan wel de situatie dat Markedly goede gronden heeft te vrezen dat zulks zich voor zal gaan doen.
8.3 Opdrachtgever zal Markedly onmiddellijk informeren indien één van de bovengenoemde situaties zich voordoet. In dat geval blijft Opdrachtgever gehouden om alle financiële verplichtingen jegens Markedly te voldoen. De vorderingen van Markedly zijn onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Markedly behoudt zich tevens het recht voor om zekerheid te vragen voor nakoming van de betalingsverplichtingen.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Markedly behoudt alle rechten op de door haar in het kader van een overeenkomst gecreëerde bestaande en toekomstige modellen, databases, softwareprogramma’s, en overige voorwerpen van intellectueel eigendom, tenzij nadrukkelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. Markedly heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Markedly en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 11: Tekstuele verschillen Nederlands en Engels
11.1 In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.